Partners voor jeugd

Terug

Partners voor Jeugd zoekt een inspirerende en verbindende bestuurder

Wij zoeken een lid Raad van Bestuur die samen met de voorzitter onze medewerkers kan inspireren en stimuleren om zich optimaal in te zetten voor een veilige ontwikkeling van het kind dat aan ons is toevertrouwd. De bestuurder onderkent de impact die het werk van de organisatie kan hebben op medewerkers en kan hiermee omgaan.

PvJ heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB). Samen met onder andere de directeuren van de werkmaatschappijen vormt de RvB het PartnerOverleg.

De RvB is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van doelstellingen van de organisatie als geheel en van de afzonderlijke werkmaatschappijen. Speerpunten in de besturing zijn het borgen van de kwaliteit en veiligheid in de primaire processen bij de werkmaatschappijen; de externe vertegenwoordiging van de organisatie, waaronder het managen van de relaties met gemeentes, ministeries, toezichthouders en andere belanghebbenden; alsmede het zorgen voor een solide bedrijfsvoering, waaronder het financieel beheer en personeelsmanagement. De voorzitter en het lid kennen een onderlinge taakverdeling en zijn zowel gezamenlijk als ieder voor zich verantwoordelijk voor het totaal van het te voeren beleid. Omdat de voorzitter strategie, kwaliteit en externe oriëntatie in zijn portefeuille heeft zal bij het lid het accent liggen op de financiën en de bedrijfsvoering.

Reacties op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. Stuur hiervoor uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief naar wervinglidrvb@pvj.nl uiterlijk 9 maart 2020.

Klik hier voor het functieprofiel.

 

Voorzitter van de Raad van Bestuur Partners voor Jeugd met pensioen

De voorzitter van de Raad van Bestuur, Erik Heijdelberg, verlaat Partners voor Jeugd begin juni van dit jaar. Hij heeft inmiddels al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en heeft te kennen gegeven na een zeer intensief dienstverband van 7 jaar te willen stoppen met zijn werk als voorzitter. Erik is in 2013 bij de toenmalige William Schrikker Groep (zoals Partners voor Jeugd tot 2017 heette) begonnen en heeft zich jarenlang ingespannen om kwalitatieve verbeteringen door te voeren en de organisatie te moderniseren. Nu vindt hij het tijd om het stokje door te geven aan een opvolger. Het zoeken naar die opvolger is per direct gestart.
 

Pieternel Hummelen toegetreden tot Raad van Toezicht Partners voor Jeugd

Op 1 december is Pieternel Hummelen toegetreden tot de Raad van Toezicht van Partners voor Jeugd. Partners voor Jeugd is een samenwerkingsverband van William Schrikker en De Jeugd- & Gezinsbeschermers, actief in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Mevrouw Hummelen is momenteel werkzaam als bestuurder van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en heeft veel ervaring binnen de financiële kolom in de zorgsector. Haar aandachtsgebied binnen de Raad van Toezicht zal zich dan ook voornamelijk op bedrijfsvoering en financiën toespitsen. Daarnaast is mevrouw Hummelen reeds toezichthouder bij Spine & Joint Centre in Rotterdam en HOZO in Hillegom.

Pieternel Hummelen over Partners voor Jeugd: “Bijzonder om vanuit deze rol als toezichthouder een bijdrage te mogen leveren aan de zorg en ondersteuning voor het kwetsbare kind in onze samenleving "

Harriet Poot nieuwe directeur Jeugdbescherming & Jeugdreclassering bij William Schrikker Stichting

In februari 2020 zal Harriet Poot toetreden tot het directieteam van de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering. Het directieteam is daarmee dan weer op volle sterkte. Zij zal de clusters Amsterdam en Zuid-Holland gaan leiden. Harriet heeft ruime ervaring als leidinggevende in de zorg. Recent als directeur van De Opvoedpoli en daarvoor als manager bij Altrecht Aventurijn.

Ze gaat natuurlijk snel met iedereen kennis maken maar in aanloop geeft ze alvast het volgende mee:

“De rode draad gedurende mijn loopbaan in de gezondheidszorg is mijn gedrevenheid om van betekenis te kunnen zijn in het leven van kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Als professional werkte ik met hersenbeschadigde jeugdigen, volwassenen en hun dierbaren. Als leidinggevende ben ik in de afgelopen jaren werkzaam geweest in de (ortho) forensische psychiatrie en specialistische jeugdhulp.

De doelgroep van de William Schrikker is bijzonder complex, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van een verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ik kijk er naar uit om samen met collega’s en ketenpartners voor deze kwetsbare doelgroep het verschil te kunnen maken in mijn rol als directeur.”

Nieuws

Partners voor Jeugd en gemeente Amsterdam wisselen kennis uit over toegang armoedevoorzieningen voor kwetsbare gezinnen.

Amsterdam 5 september 2019 -  Vanmiddag heeft wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering, Marjolein Moorman, een bezoek gebracht aan Partners voor Jeugd om kennis uit te wisselen over de toegang tot armoedevoorzieningen voor kwetsbare gezinnen. Daarnaast overhandigde de wethouder de eerste 3 van totaal 150 laptops aan minimagezinnen die via Stichting Leergeld beschikbaar zijn gesteld door Partners voor Jeugd in het kader van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente.

Tijdens het bezoek van wethouder Moorman hebben een aantal jeugd- en pleegzorgwerkers van Partners voor Jeugd hun ervaringen gedeeld met de wethouder over de problemen waar de kwetsbare gezinnen die zij ondersteunen tegenaan lopen in de toegang tot inkomensondersteunende maatregelen vanuit de gemeente. Partners voor Jeugd is een belangrijke partner van de gemeente op het gebied van Jeugdzorg. De gezinnen die de jeugdzorgwerkers van Partners voor Jeugd ondersteunen leven vaak onder de armoedegrens. Dit komt doordat er in een groot deel van deze gezinnen sprake is van licht verstandelijke beperking bij de ouders en/of het kind. Door dit lagere IQ  is er verhoogd risico op andere problemen zoals verslaving of armoede.

Ter ondersteuning van minimagezinnen met schoolgaande kinderen stelt Partners voor Jeugd in de regio van Amsterdam 150 laptops beschikbaar aan Stichting Leergeld Amsterdam binnen het Social Return on Investment programma van de gemeente. Tijdens haar bezoek heeft wethouder Moorman de eerste 3 gezinnen een laptop overhandigd.  

Wethouder Moorman: “Deze actie betekent veel voor kinderen uit huishoudens met een smalle beurs en het is een voorbeeld van de solidariteit die geworteld is in ons Amsterdamse DNA.  We zijn ook  erg blij dat Partners voor Jeugd vandaag hun ervaring heeft gedeeld over hoe we gezinnen die het moeilijke hebben beter kunnen helpen, zodat alle Amsterdammers gelijke kansen krijgen.”

Erik Heijdelberg, Voorzitter Raad van Bestuur van Partners voor Jeugd: “Onze jeugd- en pleegzorgwerkers zetten zich iedere dag in voor de veiligheid van kinderen en komen vaak in contact met kwetsbare gezinnen. We zijn blij dat we vandaag de problemen omtrent armoede die wij tegenkomen in ons dagelijks werk hebben kunnen delen met wethouder Moorman.”

 

Nieuws

Pleegouders William Schrikker geven 7,4 in tevredenheidsonderzoek

William Schrikker Pleegzorg krijgt een 7,4 van de pleegouders van William Schrikker. Dat blijkt uit het onderzoek (de P-toets) dat is uitgevoerd in opdracht van WSP en de Pleegouderraad. Uit dit onderzoek blijkt ook dat een kwart van de pleegouders al meer dan 15 jaar pleegouder bij ons is. 
Aan het onderzoek deden in toaal meer dan 480 pleegouders mee die gezamenlijk 782 pleegkinderen geplaatst hebben gekregen via WSP.

Uit de resultaten van de P-toets blijkt ook dat 70% van de pleegkinderen direct contact hebben met hun biologische ouders. Daarnaast is het aandeel vrijwillige plaatsingen sinds 2015 met 7,7% toegenomen en in 2018 meer dan 18%. Zie onderstaand filmpje voor de belangrijkste resultaten.

 

Elke twee jaar vragen we aan onze pleegouders wat zij vinden van ons als organisatie. De vragen gingen onder andere over de begeleiding, zaken waar pleegouders trots op en tevreden over zijn, welke dingen niet goed gaan en beter kunnen. Ook begin dit jaar is de toets weer afgenomen namens WSP en de Pleegouderraad (POR) door KennisBureau ter Meulen.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie.
 

Pim Croiset van Uchelen nieuwe bestuurder bij Partners voor Jeugd

Op 15 augustus zal de heer Pim Croiset van Uchelen starten als lid van de Raad van Bestuur bij Partners voor Jeugd. Partners voor Jeugd is een samenwerkingsverband van William Schrikker en De Jeugd- & Gezinsbeschermers, actief in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Pim Croiset van Uchelen is nu nog werkzaam bij het Openbaar Ministerie als concerndirecteur financiën en control. Met de komst van Pim eindigt het interim lidmaatschap van de RvB van Vincent Schouten.
De heer Croiset van Uchelen over zijn benoeming: "Ik heb bijna 20 jaar ervaring als vrijwilliger in de jeugdzorg en kijk er enorm naar uit om nu ook als bestuurder de belangen van kinderen en gezinnen te behartigen, samen met alle mensen die bij Partners voor Jeugd werkzaam zijn."

 

Tanja Ineke toegetreden tot de Raad van Toezicht van Partners voor Jeugd

Sinds 1 juli is Tanja Ineke toetgetreden tot de Raad van Toezicht van Partners voor Jeugd. Partners voor Jeugd is een samenwerkingsverband van William Schrikker en De Jeugd- & Gezinsbeschermers, actief in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Mevrouw Ineke is benoemd op voordracht van de medezeggenschap van de organisatie. Zij volgt Roel van Gurp op die onlangs is beëdigd als lid van de Eerste Kamer.

Tanja Ineke heeft ruime ervaring in de zorg- en welzijnssector onder andere als bestuurder bij Libertas Leiden en directeur van Bureau Voor Betere Zorg (VBZ). Daarnaast is zij tussen 2012 en 2018 het gezicht geweest van COC Nederland.

Tanja Ineke over Partners voor Jeugd: "Niet alleen als bestuurder maar ook als pleegmoeder van twee pleegkinderen weet ik hoe belangrijk en complex het werk van een jeugdzorg- of pleegzorgwerker kan zijn. Ik kijk er naar uit om in de rol van toezichthouder de dynamische ontwikkelingen in de sector te volgen en bij te dragen aan goede zorg en ondersteuning van de kinderen en hun ouders."