Partners voor jeugd

Terug

Onze werkmaatschappijen

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

De WSS JB&JR geeft begeleiding aan ouders, kinderen en jongeren die een beperking of een ziekte hebben en waar er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van de kinderen. Of als een jongere in aanraking is gekomen met het jeugdstrafrecht. De WSS JB&JR is landelijk werkzaam en werkt volgens het principe 'Er zijn als het moet'.

De Jeugd & Gezinsbeschermers

DJGB zet zich in voor de bescherming van kwetsbare jeugdigen in de regio Noord Holland.  Met de aanpak 'Beschermen & Versterken' wil DJGB het jeigdige zodanig versterken dat zij in samenwerking met het gezin zich blijvend (verder) kunnen ontwikkelen tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig deelnemen aan de samenleving. 

William Schrikker Pleegzorg

WSP biedt pleegzorg specifiek voor kinderen met een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ernstige, soms terminale chronische ziekte of kinderen waarvan de ouders dit hebben. Ook zij hebben recht op een passend pleeggezin als ze om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen. William Schrikker Pleegzorg (WSP) is een landelijk werkende organisatie die regionaal werkt. 

William Schrikker Zorg en Wonen

Zorg en Wonen biedt zorg op maat aan kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen. We geven ze een veilige, stabiele woon- en leefsituatie in een gezinshuis. We leveren een belangrijke bijdrage voor een verbeterde maatschappelijke positie. De gezinshuisouders zijn professionele opvoeders en bij ons in dienst. Zij nemen de kinderen op in hun eigen huis en gezin. Bij een specifieke behandelvraag wordt dit met ondersteuning van de behandelcoördinator gerealiseerd

Expertisecentrum William Schrikker

Om de opgedane kennis en ontwikkelde expertise te borgen en te delen beschikt Partners voor Jeugd over een eigen expertisecentrum, het expertisecentrum William Schrikker. Zij ontwikkelen doorlopend hun kennis in samenwerking met professionals uit de praktijk van jeugdzorg en met universiteiten, hogescholen en gespecialiseerde instellingen.  

Bedrijfsondersteuning

De bedrijfsondersteuning van Partners voor Jeugd is werkzaam voor het gehele concern. De medewerkers van de BO doen wat nodig is om werkmaatschappijen en gemeenten goed te bedienen en dragen op die manier bij aan de doelstelling van de organisatie om kinderen veilig te laten opgroeien.